PKB HERCEG NOVI  A.D.  Z E L E N I K A

PIB: 02016389; PDV: 20/31-00065-6; RČ. NLB: 530-22852-36; TEL: 031-678-056

Dana  :   17.05.2019.g.

Broj :      75-46/2019-5-5

 

 

Na Sjednici Odbora direktora koja je održana dana 17.05.2019.g., na osnovu člana 43 i 44 Zakona o privrednim društvima ( Sl. List RCG br. 6/02 i Sl. List CG br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11 ) i člana 79. i 80. Statuta Društva i u skladu sa odredbama člana 36 Zakona o privrednim društvima donijeta je sledeća:

 

 

O D L U K A

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

DRUŠTVA

 

Saziva se za dan 25.06.2019.godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom,  Redovna Godišnja Sjednica Skupštine akcionara TP “PKB HERCEG NOVI“ AD Zelenika i za istu se predlaže sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1.     Otvaranje Redovne Godišnje Sjednice  Skupštine akcionara i izbor radnih tijela :

·       Izbor Predsjedavajućeg Redovnom Godišnjom Sjednicom Skupštine.

·       Imenovanje Sekretara Sjednice Skupštine.

·       Izbor Predsjednika i dva člana Verifikacione komisije.

·       Izbor Zapisničara i Ovjerivača zapisnika.

·       Usvajanje Izvještaja o Strukturi akcionara, koji je izdat od strane CDA  

          Crne Gore.

·      Usvajanje Izvještaja Verifikacione komisije o prisutnosti akcionara na

Sjednici Skupštine u skladu sa Spiskom akcionara TP „PKB HERCEG NOVI“ AD ZELENIKA, izdatim od CDA Crne Gore, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija utvrđenog Dnevnog reda.

2.     Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika.

3.     Usvajanje Završnog računa  TP “PKB Herceg Novi” AD za 2018.g.

·         Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018.g.

·         Usvajanje Izvještaja Revizora za 2018.g.

4.     Razrješenje od dužnosti članova Odbora direktora.

5.     Izbor i imenovanje novih članova Odbora direktora.

6.     Razrješenje Revizora.

7.     Izbor i imenovanje Revizora za 2019.g.

Redovna Godišnja Sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom .

Pravo da učestvuju i odlučuju na Redovnoj Godišnjoj Sjednici Skupštine akcionara imaju svi upisani akcionari sa pravom glasa, koji valjano prijave svoje učešće na istoj .

Prijavljivanje za učešće u radu na Redovnoj Godišnjoj Sjednici Skupštine akcionara može se učiniti u vremenu od 11 do 11 časova i 40 minuta, na dan održavanja Sjednice, u prostorijama Društva u Zelenici, Herceg Novi, uz davanje na uvid lične karte, odnosno prilaganjem valjanog punomoćja za zastupanje.

Kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. U radu na Redovnoj Godišnjoj  Sjednici  Skupštine, akcionar može učestvovati i elektronskim putem, prije ili u toku održavanja Sjednice i ta na način da najmanje dva radna dana prije održavanja Sjednice dostavi izjavu ovjerenu, kod notata, da će glasanje izvršiti sa određene e-mail adrese.

Materijali za Redovnu Godišnju Sjednicu Skupštine akcionara Društva, kao i sva potrebna dokumentacija za glasanje na istoj, mogu se preuzeti na web site ili neposredno u prostorijama Društva u Zelenici, na adresi Zelenika bb. i u zakonskom roku će biti dostupna svim akcionarima.

Sve dodatne  informacije mogu se dobiti, radnim danom, na telefon br. : 031-678-056 u vremenu od 08-15 časova.

Internet adresa : www.pkb-zelenika.com

                      

 

 

 

 

                                                                         ODBOR DIREKTORA

 

                                                                                Predsjednik

                                                                            Vladimir Begović

 

                                                                     ---------------------------------

 

MATERIJALI ZA SKUPŠTINU AKCIONARA

Predlog odluka

Glasački listić

Izvještaj revizora

Izvještaj o sprovođenju plana reorganizacije

Izvještaj o poslovanju za 2018.g.

Završni račun

Zapisnik sa prethodne redovne skupštine akcionara

Izvještaj odbora direktora